300 Heroes Wikia
Advertisement

Icon Donut Shinobu.png Cost: 198 Diamonds

Click to Obtain: Oshino Shinobu's Legendary Skin Donut Shinobu.Advertisement