300 Heroes Wikia
Advertisement

Icon Seiken no Blacksmith Sena.png Cost: 69 Diamonds

Click to Obtain: Kashiwazaki Sena's Excellent Skin Seiken no Blacksmith Sena.Advertisement